Interim Management v Európe je čoraz silnejší

TOP HEADS spája profesionálov a expertov so spoločnosťami, ktoré potrebujú rýchle a efektívne riešenia prostredníctvom Interim Managementu v celom regióne CEE, a preto sleduje aj medzinárodne dianie a trendy v Európe a vo svete. 

Dnes vám prinášame článok so sumárom výsledkov najnovšieho prieskumu Interim Managementu v Európe (2023). 

Prieskum vykonala INIMA – Medzinárodná sieť asociácií Interim Managerov, ktorá realizuje prieskumy európskeho trhu každý rok. 

 

Potrebujete INTERIM MANAGERA? MÁTE OTÁZKY K TÉME? KONTAKTUJTE NÁS

 

Tak ako neexistuje len jeden spôsob, ako pracovať “na voľnej nohe”, neexistuje ani jediný typ profesionálov “na voľnej nohe”, tzv. freelancerov. Práve naopak, možností a príležitostí, ako sa samostatne uplatniť na projektoch pri plnej či čiastočnej vyťaženosti, je stále viac. 

Práca na “voľnej nohe” je čoraz rozšírenejšia v mnohých profesijných smeroch a nárast uplatnenia Interim Managerov je toho významným príkladom. V Európe rezonuje pojem Interim Management výraznejšie než v iných regiónoch – je to výsledok striktnejších predpisov EÚ v oblasti zamestnávania, vďaka ktorým sa Interim Management stal jednoduchšou voľbou pre spoločnosti v európskych krajinách. Napriek tomu však vidíme, že Interim Management rastie aj celosvetovo. Pat Petitti (CEO spoločnosti Catalant – poprednej platformy združujúcej nezávislých konzultantov) poznamenal, že záujem o interim pozície sa za posledný rok výrazne zvýšil a zhodnotil, že náročná situácia na pracovnom trhu prinútila mnoho spoločností viac využívať interim služby a vnímajú Interim Management ako nápomocnú alternatívu, ktorá môže byť omnoho úspornejšia a flexibilita, ktorú ponúka, je počas neistej situácie na trhu cennou.

INIMA – Medzinárodná sieť asociácií Interim Managerov – publikovala výsledky najnovšieho prieskumu Interim Managementu v Európe. Čo sa z nich dozvedáme? 

Interim Management (IM) je silnejší. Čísla sú jednoznačné. Aktívne pracuje viac Interim Managerov. Celkovo, oproti 55% pred dvoma rokmi a 67% minulý rok, až 73% Interim Managerov uviedlo, že v januári 2023 bolo umiestnených na projekte. Zvýšil sa počet počet projektov na plný aj čiastočný úväzok, kde v porovnaní s 22% pred dvoma rokmi, uviedlo projekt na čiastočný úväzok 26% európskych Interimov. 

Postavenie IM je silnejšie naprieč rôznymi spoločnosťami a odvetviami. Klientami IM sú spoločnosti rôznych veľkostí pôsobiace v rôznych odvetviach. Z pohľadu veľkosti, približne 72% spoločností malo viac ako 100 zamestnancov, menšie spoločnosti boli typickejšie pre Španielsko (57%) a Taliansko (58%). Z pohľadu odvetvia, záujem o IM prejavili spoločnosti v rôznorodých odvetviach, vrátane automotive, priemyselného, realitného sektoru i sektoru prepravy, logistiky a služieb.

IM silnie v rozdielnej miere na rozdielnych trhoch. Projekty na plný úväzok pre jednu spoločnosť boli bežným spôsobom spolupráce v severnej Európe, zatiaľ čo v Španielsku a Taliansku sú častejšou formou spolupráce projekty na čiastočný úväzok. 

IM silnie vo všetkých pozíciách, no jedna pozícia oproti ostatným vyčnieva. Jasným šampiónom sa stal Change Management a zahŕňal široké spektrum odbornej expertízy. Najväčší záujem bol o exekutívnych pracovníkov schopných riadiť a dohliadať na zmenu: 55% všetkých IM projektov bolo na úrovni predstavenstva, CEO alebo ekvivalentnej funkcie, prípadne inej vedúcej exekutívnej pozície. 

Typický Interim Manager. Typický Interim Manager je muž vo veku okolo 50 rokov, ktorý pôsobí ako Interim Manager 5 až 10 rokov. IM tak naďalej štatisticky predstavuje druhú kariéru pre mužov v strednom veku, kde celkové ženské zastúpenie je iba 11%. Tento fakt je v zaujímavom kontraste s vyšším percentom ženského zastúpenia (35%) v regióne medzi manažérmi na trvalý pomer, čo naznačuje, že zastúpenie žien v IM časom pravdepodobne tiež vzrastie. 

Väčšina Interim Managerov je vyťaženejšia než kedykoľvek predtým. Rozhodne vyťaženejšia než minulý rok. Vo všeobecnosti bolo v Európe oproti 56% pred dvoma rokmi vyťažených od januára 2023 takmer 70% Interim Managerov. Krajina, kde boli Interim Manageri najvyťaženejší, bolo Nemecko – cez 90%. Najmenej vyťažení boli Interim Manageri v Španielsku a Portugalsku – menej ako 50%. 

Typická odborná spôsobilosť a pozadie. Najväčšie zastúpenie Interim Managerov predstavujú odborníci s riadiacimi (C-level a predstavenstvo) skúsenosťami (32%). V odborných oblastiach boli najaktívnejší Interim Manageri zameraní na financie a účtovníctvo (13%), prevádzku (10%), HR (8%), IT (7%) a obchod (7%). 

Zvyčajné úlohy a trvanie. Typické roly Interim Managerov v spoločnostiach boli na riadiacej úrovni – Predstavenstvo/Konateľ/Riaditeľ (24%), pozície na “C”- úrovni (31%) a Projektový alebo Programový manager (23%). Priemerná dĺžka projektu bola tesne pod 1 rok. Najdlhšie projekty boli zaznamenané v Taliansku, Španielsku, Švajčiarsku – všetky v priemere viac ako 1 rok (13 mesiacov). Kratšie projekty boli realizované vo väčších priemyselných krajinách ako Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. 

Zdroj príležitostí. Polovica projektov (47%) v Európe bola sprostredkovaná prostredníctvom osobných sietí a kontaktov. Platformy pre IM a pracovné portály zastrešili zvyšnú tretinu (32%) otvorených projektov. Je dôležité poznamenať, že IM pracovné portály zvýšili oproti roku 2022 svoj dosah o 12%. 

Odmena. Interim Manageri sú všeobecne dobre ohodnotení: priemerná denná odmena je 950 EUR. Výška odmeny sa však medzi krajinami výrazne odlišuje. Najvyššie sadzby sú vo Švajčiarsku, kde je priemerná denná sadzba 1 450 EUR, a nižšie sadzby sú na menej rozvinutých trhoch, ako sú Portugalsko, Poľsko a Španielsko, kde sa sadzba pohybuje okolo 550 EUR. Väčšie priemyselné spoločnosti zvyknú platiť viac – v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Francúzsku a Rakúsku je to viac ako 1 000 EUR za deň. 

Priority klienta. Najväčšou výzvou, ktorej čelia klienti IM, je jednoznačne Change Management. Pri tejto kategórii bolo zaznamenané najväčšie – až trojnásobné množstvo odpovedí oproti ostatným kategóriám. Popredné priority klientov tak predstavujú: optimalizácia procesov, digitálna transformácia, konzultácie, coaching a reštrukturalizácia. 

Čo trápi Interim Managerov. Problémy európskych Interim Managerov sú podobné problémom všetkých freelancerov vo všeobecnosti.  

Spolupráca s pracovnými portálmi. IM pracovné portály a platformy sprostredkujú výrazné percento interim príležitostí, no mnohí Interim Manageri by chceli priamejšie príležitosti. Toto môže viesť zaujímavými smermi v rámci vývoja špecifických IM portálov a platforiem a všeobecných pracovných portálov. 

Pracovné vyťaženie. Interim Manageri by si priali ideálny mix pracovných príležitostí a voľna medzi zadaniami. V súčasnosti majú Interim Manageri množstvo príležitostí uplatniť sa, a je tak na nich samotných, aby si ustrážili rozloženie práce a voľna medzi projektami.

Realistické očakávania klienta. Pri zadaniach často vzniká konflikt medzi tým, čo je možné a čo sa očakáva. Úspech Interim Managera, alebo freelancera všeobecne, si vyžaduje stanovenie jasných cieľov a očakávaných výsledkov. 

Rovnováha medzi pracovným a osobným životom. Úspešní Interim Manageri sa stretávajú s problémom udržania rovnováhy medzi prácou, neustálym vzdelávaním, budovaním vzťahov s klientmi a časom pre rodinu, priateľov a svoj osobný život. 

Aké majú Interim Manager očakávania od budúcnosti? Veľmi optimistické. Približne 80% je optimistických, čo sa týka ich budúcnosti a budúcnosti IM. Len 11% očakáva v budúcnosti náročnejšie obdobie. 

 

Zdroj: Interim Management In Europe: This Freelance Category Is Growing Strong!

(Jon Younger

PÁČIL SA VÁM TENTO ČLÁNOK? ZDIEĽAJTE HO S PRIATEĽMI

Interim Management blog

Webinár na tému INTERIM MANAGEMENT

12. júna 2024 sme mali česť zúčastniť sa webinára na tému INTERIM MANAGEMENT. Pod vedením Slavka Fuleka z recru diskutovali…