Informácie pre dotknuté osoby o ochrane osobných údajov

Skôr, než nám poskytnete osobné údaje, prosíme, oboznámte sa s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“) a § 19 a 20 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 1. Prevádzkovatelia.

Kto sme a kde nás nájdete? Vaše osobné údaje spracúvajú spoloční prevádzkovatelia, a to tieto spoločnosti zo skupiny PERSONALITY: 1. Personality, s.r.o. so sídlom Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01, IČO 44 549 733, 2. Personality Leasing Services, s.r.o., so sídlom Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01, IČO: 45 275 742  a 3. Personality HR Consulting, s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 021 55 982 (ďalej spolu ako „skupina Personality“ alebo „my“). Podrobnejšie informácie o zmluve môžete nájsť v časti 2. Pokiaľ máte otázky o osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailom na adrese: data@personalityhr.com

 

 1. Základné údaje zo zmluvy spoločných prevádzkovateľov.

Spoločnosti patriace do skupiny PERSONALITY spolu uzavreli Zmluvu spoločných prevádzkovateľov podľa čl.26. Nariadenia, v ktorej sa dohodli na pravidlách zdieľania databáz, ktoré vytvárajú a užívajú spoločne. Dohodli sa tiež, že organizačné a bezpečnostné pravidlá pre databázy určuje spoločnosť Personality, s.r.o. so sídlom Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01, IČO 44 549 733 (ďalej ako „Spoločnosť“), táto Spoločnosť zároveň zastupuje všetkých spoločných prevádzkovateľov voči dotknutým osobám, je kontaktným miestom pre dotknuté osoby, spolupracuje s úradmi dohľadu a vykonáva iné práva a povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia. Napriek existencii zmluvy spoločných prevádzkovateľov si môžete svoje práva uplatniť u každej spoločnosti zo skupiny PERSONALITY, najrýchlejšie však bude, ak sa obrátite na Spoločnosť na vyššie uvedenej kontaktnej adrese.

 

3. Informácie pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb a účely spracúvania

Nižšie uvádzame informácie pre jednotlivé účely spracúvania a pre jednotlivé dotknuté osoby. Pre podrobnejšie informácie, prosíme, kliknite na odkaz, ktorý sa Vás týka.

A. Uchádzači o zamestnanie

Dotknuté osoby: Dotknutými osobami sú pre tento prípad fyzické osoby, ktoré kontaktovali skupinu Personality elektronicky, telefonicky, osobne, listom alebo iným spôsobom v reakcii na konkrétny zverejnený inzerát alebo ponuku zamestnania alebo pracovnej pozície u konkrétneho zamestnávateľa (ďalej ako „uchádzači“)

Aké údaje spracúvame, na akom právnom základe, na aký účel a ako dlho.

 

Rozsah osobných údajov: V prípade, že reagujete na konkrétnu ponuku zamestnania alebo pracovnej pozície urobenú akoukoľvek formou alebo odpovedáte na inzerát alebo informáciu o voľnej pozícii konkrétneho zamestnávateľa alebo Skupiny PERSONALITY pre konkrétneho zamestnávateľa (ďalej ako „ponuka“), spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu odpovedného formulára a údaje požadované v ponuke, ktorými sú najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, email, telefónne číslo, profesijná história, jazykové znalosti, vzdelanie, mzdové očakávania, ďalej údaje uvedené v životopise, verejných profiloch na osobných sieťach uchádzača a ďalších dokumentoch, ktoré ste nám poskytli a údaje uvedené v záznamoch o pohovoroch, ktoré ste absolvovali so Skupinou PERSONALITY alebo s potenciálnym zamestnávateľom.

Účely spracúvania:

 1. identifikovanie a odporučenie vhodných uchádzačov o pracovnú pozíciu, preverenie, či uchádzači spĺňajú požiadavky a potreby konkrétneho zamestnávateľa a proces prijímania zamestnanca alebo pracovníka na pracovnú pozíciu (ďalej ako „výberový proces“) ako aj príprava pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej súkromnoprávnej zmluvy alebo dohody medzi uchádzačom a budúcim zamestnávateľom.

 2. Poskytovanie údajov uchádzačov potenciálnym zamestnávateľom na účely výberového procesu a výberu zamestnancov alebo pracovníkov na voľné pracovné miesto ako aj prípravu pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej súkromnoprávnej zmluvy alebo dohody medzi uchádzačom a budúcim zamestnávateľom.

 3. Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov skupiny PERSONALITY a zamestnávateľov súvisiacich s prijímacím konaním uchádzača o zamestnanie alebo službami poskytovanými Skupinou PERSONALITY zamestnávateľom.

 4. Archivácia, vedecký výskum či štatistické účely.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov uchádzačov je pre účely podľa bodov 1 a 2 vyššie článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda skutočnosť, že spracúvanie je
nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvný vzťah medzi uchádzačom, PERSONALITY a potenciálnym zamestnávateľom).

Pre účel podľa bodu 3 je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda existujúci oprávnený záujem Skupiny PERSONALITY a/alebo zamestnávateľa na uplatňovaní, obhajovaní a preukazovaní právnych nárokov skupiny PERSONALITY a/alebo zamestnávateľov súvisiacich s prijímacím konaním uchádzača o zamestnanie alebo službami poskytovanými skupinou PERSONALITY zamestnávateľom.

Pre účel 4 je právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej najmä zo zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Doba spracúvania

Na účely 1 a 2 sú osobné údaje spracúvané do úplného uzavretia výberového procesu zamestnávateľom pre konkrétnu ponuku a vybratie konkrétneho zamestnanca.

Na účely podľa bodu 3 sú údaje spracúvané do uplynutia premlčacej doby súkromnoprávnych nárokov, teda po dobu najviac 4 rokov od ukončenia výberového procesu a v prípade, že sa začalo akékoľvek konanie o právnych nárokoch, potom do právoplatného ukončenia všetkých konaní a vymožení všetkých plnení s ním súvisiacich.

Na účely podľa bodu 4 je doba spracúvania určená úložnou lehotou záznamu, vplývajúcou zo zákona alebo registratúrneho poriadku, spravidla 5 rokov.

Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov:

Skupina PERSONALITY poskytuje osobné údaje uchádzačov   a kandidátov tretím osobám, ktorými sú fyzické alebo právnické osoby alebo inštitúcie so sídlom v Európskej únii, ktoré vyhľadávajú alebo prijímajú zamestnancov alebo pracovníkov na voľné pracovné alebo obdobné pozície (ďalej ako „zamestnávateľ“). Zamestnávateľ je samostatným prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia.

Okrem toho Skupina PERSONALITY poskytuje osobné údaje uchádzačov a kandidátov sprostredkovateľom, ktorí poskytujú Skupine PERSONALITY služby a činnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov, tými sú najmä:

Externí pracovníci a dodávatelia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú Skupine PERSONALITY práce alebo služby, súvisiace s jej hlavným predmetom činnosti, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k poskytnutiu alebo spracúvaniu osobných údajov, najmä externí poradcovia a koordinátori výberového procesu, lektori, iné osoby koordinujúce výberový proces alebo spracúvajúce jeho výsledky pre skupinu PERSONALITY.

Účtovní, daňoví a právni poradcovia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú Skupine PERSONALITY služby účtovného, daňového alebo právneho poradenstva.

IT služby a IT platformy: Fyzické a právnické osoby so sídlom EÚ, ktoré sú autormi, prevádzkovateľmi alebo správcami elektronických platforiem alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých Spoločnosť PERSONALITY komunikuje so zamestnávateľmi, uchádzačmi alebo kandidátmi, vykonáva online semináre, online pohovory alebo prenáša alebo ukladá informácie sú príjemcami osobných údajov uchádzačov či kandidátov. Ide o zmluvných sprostredkovateľov Skupiny PERSONALITY, tými sú:

Prevádzkovateľ recruitingového softvéru RECRU, spoločnosť Cloud-IT s.r.o., so sídlom Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46731610

Prevádzkovateľ mailing servera pre emailovú komunikáciu Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270/B

Samostatní prevádzkovatelia, ktorých podmienky získavania a spracúvania osobných údajov sa riadia ich osobitným pravidlami, takými sú najmä

 • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (ďalej ako „Google“)

 • Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (ďalej ako „Hotjar“)

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (ďalej ako „LinkedIn“)

 

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať emailom na adrese data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Práva si môžete emailom na data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Ďalšie Vaše práva

Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 5 tejto informácie.

B. Kandidáti na zamestnanie

Dotknuté osoby: Dotknutými osobami sú pre tento prípad osoby, ktoré reagovali elektronicky, telefonicky, osobne, listom alebo iným spôsobom na výzvu alebo možnosť skupiny PERSONALITY na zaradenie do databázy kandidátov na zamestnanie, teda osôb, ktorým môžu byť zasielané informácie o pracovných ponukách a ktorí môžu byť oslovení ako kandidáti aj pre vopred nešpecifikované pozície a ktorých údaje môžu byť poskytnuté vopred nešpecifikovaným zamestnávateľom, hľadajúcim zamestnancov alebo pracovníkov, a ktoré poskytli s takýmto spracúvaním dobrovoľný súhlas (ďalej ako „kandidáti“).

Aké údaje spracúvame, na akom právnom základe, na aký účel a ako dlho.

Rozsah osobných údajov: Skupina PERSONALITY spracúva osobné údaje kandidátov v rozsahu, v akom sú uvedené v kontaktnom formulári alebo zistené v osobnom alebo telefonickom rozhovore alebo zistené z verejne dostupných zdrojov skupinou PERSONALITY po prejavení záujmu kandidáta na zaradenie do databázy kandidátov, spravidla v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, email, telefónne číslo, profesijná história, jazykové znalosti, vzdelanie, mzdové očakávania, ďalej údaje uvedené v životopise a ďalších dokumentoch, ktoré ste nám poskytli a údaje uvedené v záznamoch o pohovoroch, ktoré ste absolvovali so Skupinou PERSONALITY a údajov z verejne dostupných zdrojov údajov (najmä sociálne siete, verejné prejavy).

Účely spracúvania:

 1. Prevádzkovanie databázy kandidátov na zamestnanie, vrátane možnosti zdieľať ich osobné údaje s vopred nešpecifikovanými klientami Skupiny PERSONALITY a kontaktovať kandidáta v prípade, ak je vhodným kandidátom na pracovnú pozíciu u vopred nešpecifikovaného kandidáta

 2. Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov skupiny PERSONALITY a zamestnávateľov súvisiacich s prijímacím konaním kandidáta na zamestnanie alebo službami poskytovanými Skupinou PERSONALITY zamestnávateľom.

 3. Archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov kandidátov je pre účel 1 súhlas kandidáta v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Pre účel 2 je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda existujúci oprávnený záujem Skupiny PERSONALITY a/alebo zamestnávateľa na uplatňovaní, obhajovaní a preukazovaní právnych nárokov skupiny PERSONALITY a/alebo zamestnávateľov súvisiacich s prijímacím konaním uchádzača o zamestnanie alebo službami poskytovanými Skupinou PERSONALITY zamestnávateľom.

Pre účel 3 je právnym základom v súlade s čl. 6 ods.. 1 písm. c) plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej najmä zo zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Doba spracúvania

Na účel 1 sú osobné údaje spracúvané po dobu uvedenú v súhlase, spravidla 3 roky od jeho udelenia alebo do odvolania súhlasu, ak nastane skôr.

Na účely podľa bodu 2 sú údaje spracúvané do uplynutia premlčacej doby súkromnoprávnych nárokov, teda po dobu najviac 4 rokov od ukončenia výberového konania, v ktorom boli poskytované údaje kandidáta, a v prípade, že sa začalo konanie o právnych nárokoch, potom do právoplatného ukončenia všetkých konaní a vymožení všetkých plnení s ním súvisiacich.

Na účely podľa bodu 4 je doba spracúvania určená úložnou lehotou záznamu, vplývajúcou zo zákona alebo registratúry, spravidla 5 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom boli údaje získané.

Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov:

Skupina PERSONALITY poskytuje osobné údaje uchádzačov a zamestnancov tretím osobám, ktorými sú fyzické alebo právnické osoba alebo inštitúcie so sídlom v Európskej únii, ktoré vyhľadávajú alebo prijímajú zamestnancov alebo pracovníkov na voľné pracovné alebo obdobné pozície (ďalej ako „zamestnávateľ“). Zamestnávateľ je samostatným prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia.

Okrem toho Skupina PERSONALITY poskytuje osobné údaje uchádzačov a kandidátov sprostredkovateľom, ktorí poskytujú Skupine PERSONALITY služby a činnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov, tými sú najmä:

Externí pracovníci a dodávatelia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú Skupine PERSONALITY práce alebo služby, súvisiace s jej hlavným predmetom činnosti, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k poskytnutiu alebo spracúvaniu osobných údajov, najmä externí poradcovia a koordinátori výberového procesu, lektori, iné osoby koordinujúce výberový proces alebo spracúvajúce jeho výsledky pre skupinu PERSONALITY.

Účtovní, daňoví a právni poradcovia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú Skupine PERSONALITY služby účtovného, daňového alebo právneho poradenstva.

IT služby a IT platformy: Fyzické a právnické osoby so sídlom EÚ, ktoré sú autormi, prevádzkovateľmi alebo správcami elektronických platforiem alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých Spoločnosť PERSONALITY komunikuje so zamestnávateľmi, uchádzačmi alebo kandidátmi, vykonáva online semináre, online pohovory alebo prenáša alebo ukladá informácie sú príjemcami osobných údajov uchádzačov či kandidátov. Ide o zmluvných sprostredkovateľov Skupiny PERSONALITY, tými sú:

Prevádzkovateľ recruitingového softvéru RECRU, spoločnosť Cloud-IT s.r.o., so sídlom Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46731610

Prevádzkovateľ mailing servera pre emailovú komunikáciu Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 63270/B

Samostatní prevádzkovatelia, ktorých podmienky získavania a spracúvania osobných údajov sa riadia ich osobitným pravidlami, takými sú najmä

 • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (ďalej ako „Google“)

 • Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (ďalej ako „Hotjar“)

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (ďalej ako „LinkedIn“)

 

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať emailom na adrese data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Práva si môžete emailom na data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Ďalšie Vaše práva

Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 5 tejto informácie.

C. Osoby so záujmom o webinár, online školenie alebo e-publikácie

Dotknuté osoby: Dotknutými osobami sú pre tento prípad fyzické osoby, ktoré kontaktovali skupinu Personality elektronicky, telefonicky, osobne, listom alebo iným spôsobom v reakcii na ponuku webinára, školenia, seminára alebo iného vzdelávacieho alebo informačného podujatia(ďalej ako „podujatie“) alebo požiadali o zaslanie elektronickej publikácie.

Aké údaje spracúvame, na akom právnom základe, na aký účel a ako dlho.

Pokiaľ reagujete na možnosť plateného alebo bezplatného webinára, seminára, školenia alebo iného vzdelávacieho podujatia organizovaného skupinou PERSONALITY alebo žiadate o zaslanie elektronickej publikácie vypĺňate kontaktný formulár týmito osobnými údajmi: titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, profesia, zamestnávateľ.

Tieto osobné údaje použijeme na tieto účely:

 1. Organizácia podujatia: teda na to, aby sme Vám umožnili osobný alebo elektronický prístup na podujatie, organizované skupinou PERSONALITY v čase a na tému uvedené vo formulári alebo ponuke podujatia;

 2. Konzultácie: ak je to uvedené v ponuke podujatia, potom tiež aby sme vám poskytli časovo obmedzenú možnosť telefonickej alebo online konzultácie na tému webinára

 3. Doručenie vyžiadaného obsahu: Ak ide o zaslanie elektronickej publikácie, aby sme Vám mohli doručiť vyžiadanú publikáciu.

 4. Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov skupiny PERSONALITY súvisiacich s o sužbami poskytovanými Skupinou PERSONALITY

 5. Daňové a účtovné účely v zmysle platných právnych predpisov, pokiaľ ide platené služby/podujatia a to v rozsahu údajov podľa platných predpisov (identifikačné, kontaktné údaje a údaje o vykonanej alebo dlžnej platbe)

 6. Archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely.


 

Zaslaním vyplneného formulára a schválením podmienok podujatia uzatvárate so spoločnosťou so Skupiny PERSONALITY, ktorá podujatie organizuje, zmluvu o bezplatnej alebo platenej (podľa podmienok podujatia) poradenskej službe, na základe ktorej sa Vám Spoločnosť zaviazala umožniť prístup na podujatie, prípadne umožniť adresnú osobnú konzultáciu po určenú dobu od konania podujatia, na ktorý ste sa prihlásili, alebo poskytnúť informačné a vzdelávacie publikácie vytvorené skupinou PERSONALITY.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov účastníkov podujatie je kandidátov je pre účely podľa bodov 1-3 vyššie článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvný vzťah medzi uchádzačom a spoločnosťou zo Skupiny PERSONALITY, ktorá organizuje podujatie alebo poskytuje elektronický obsah) .

Pre účel podľa bodu 4 je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda existujúci oprávnený záujem Skupiny PERSONALITY na uplatňovaní, obhajovaní a preukazovaní právnych nárokov skupiny PERSONALITY súvisiacich so  službami poskytovanými skupinou PERSONALITY zamestnávateľom.

Pre účel 5 je právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej najmä zo zákona účtovníctve a daňových predpisov.

Pre účel 6 je právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej najmä zo zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Doba spracúvania

Na účel 1, 2 a 3 sú osobné údaje spracúvané po dobu potrebnú na splnenie záväzkov a povinností súvisiacich s podujatím, publikáciou alebo konzultáciou. V prípade, že ide o platené uvedenú v súhlase, spravidla 3 roky od jeho udelenia alebo do odvolania súhlasu, ak nastane skôr.

Na účely podľa bodu 4 sú údaje spracúvané do uplynutia premlčacej doby súkromnoprávnych nárokov, teda po dobu najviac 4 rokov od ukončenia podujatia/ponuky, pri ktorej sa získavali údaje.

Na účely podľa bodov 5 a 6 je doba spracúvania určená zákonom alebo úložnou lehotou záznamu, vplývajúcou zo zákona alebo registratúry, spravidla 5 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom boli údaje získané.

Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov:

Externí pracovníci a dodávatelia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú Skupine PERSONALITY práce alebo služby, súvisiace s jej hlavným predmetom činnosti, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k poskytnutiu alebo spracúvaniu osobných údajov, najmä externí poradcovia a koordinátori podujatí, lektori.

Účtovní, daňoví a právni poradcovia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú Skupine PERSONALITY služby účtovného, daňového alebo právneho poradenstva.

IT služby a IT platformy: Fyzické a právnické osoby so sídlom EÚ, ktoré sú autormi, prevádzkovateľmi alebo správcami elektronických platforiem alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých Spoločnosť PERSONALITY vykonáva online semináre, online pohovory alebo prenáša alebo ukladá informácie sú príjemcami osobných údajov uchádzačov či kandidátov.

Samostatní prevádzkovatelia, ktorých podmienky získavania a spracúvania osobných údajov sa riadia ich osobitným pravidlami, takými sú najmä

 • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (ďalej ako „Google“)

 • Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (ďalej ako „Hotjar“)

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (ďalej ako „LinkedIn“)

 

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať emailom na adrese data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Práva si môžete emailom na data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Ďalšie Vaše práva

Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 5 tejto informácie.

D. Odoberateľ newslettra, príjemca marketingových oznámení

 • Dotknuté osoby: Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré dali Skupine Personality súhlas na zaradenie do evidencie odberateľov marketingových oznámení

   

  Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania

  Kategórie osobných údajov ktoré poskytuje dotknutá osoba sú: meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo a prípadne adresa.

  Účelom je zasielanie reklamných a marketingových oznámení, ponúk a informácií a dôležitých oznamov o skupiny PERSONALITY. Doba spracúvania je doba, na ktorý bol súhlas udelený, ak v ňom nie je uvedená tak do odvolania súhlasu.

  Právnym základom pre zasielanie reklamných a marketingových oznamov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

  Doba spracúvania je uvedená v súhlase, ak nie je uvedené inak naviac 5 rokov, najdlhšie však do odvolania súhlasu.

  Kategórie sprostredkovateľov1 či iných príjemcov údajov

  Marketingovú databázu prevádzkujeme za pomoci sprostredkovateľa The Rocket Science Group. Osobné údaje poskytneme alebo sprístupníme orgánom verejnej správy, ak nám to ukladá zákon alebo ak došlo k incidentu. Ak to bude potrebné, poskytneme ich sprostredkovateľom a ďalším príjemcom, ktorými sú najmä naši právni, finanční alebo účtovní poradcovia na účely vyhodnotenia rizík, zastupovanie v konaní, prípadne spoločnosti vymáhajúce naše nároky.

  Odvolanie súhlasu: Súhlas, ktorý ste udelili môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu data@personalityhr.com uvedením mena, priezviska a textu: „Odvolávam súhlas udelený na marketingové účely.“ Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. Súhlas možno odvolať aj prostredníctvom odkazu, ktorý bude zasielaný spolu s reklamným a marketingovým oznamom.

  Námietka

  Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Práva si môžete emailom na data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

  Ďalšie Vaše práva

  Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 5 tejto informácie.

1 Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a na základe zmluvy s nami. Dbáme na ich prísny výber a záruky bezpečnosti.

E. Zmluvní partneri Skupiny PERSONALITY, členovia štatutárnych orgánov a kontaktné osoby zmluvných partnerov

 • Dotknuté osoby: Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú zmluvnými partnermi Skupiny Personality alebo členmi štatutárnych orgánov zmluvných partnerov a ich kontaktnými osobami.

  Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania

  Účel Osobné údaje zmluvných partnerov – fyzických osôb ako aj členov štatutárnych orgánov zmluvných partnerov a ich kontaktných osôb spracúvame na nasledovné účely:

  1. Na účely prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy so zmluvným partnerom

  2. plnenia zákonných povinností (najmä podľa zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o archívoch a iných právnych predpisov)

  3. Preverenie oprávnenia konať v mene zmluvného partner a kontaktovanie zmluvného partnera, pokiaľ ide o osobné údaje osôb, ktoré konajú v mene našich zmluvných partnerov (štatutári, vedúci zamestnanci) alebo sú ich kontaktnými osobami podľa zmluvy na účely plnenia zmluvných povinností podľa našich zmlúv, kontaktovanie zmluvných partnerov a evidencie dokladov, na ktorých sú ich údaje uvedené v zmysle právnych predpisov.

  4. V prípade, že je to nevyhnutné na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov spoločnosti zo skupiny PERSONALITY,

  Právnym základom je

  1. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ak ide o zmluvného partnera – fyzickú osobu;

  2. Čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť prevádzkovateľa v prípadoch, keď zákon ukladá povinnosť evidovať alebo vykazovať doklady, na ktorých sú ich osobné údaje uvedené, a to najmä zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve

  3. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie oprávnený záujem Spoločnosti na plnení zmluvných a zákonných povinností prípadne na kontaktovaní zmluvných partnerov prostredníctvom kontaktnej osoby, pokiaľ ide o osobné údaje osôb, ktoré konajú v mene zmluvného partnera alebo sú jeho kontaktnými osobami alebo ide o zmluvných partnerov-právnické osoby a 

  4. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov v prípade, že ide o údaje nevyhnutné na účel uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov.

  Kategórie osobných údajov: Spracúvame osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, funkcia (pozícia), telefón, email, prípadne iný kontaktný údaj uvedený v zmluve.

  Doba spracúvania Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvy, v ktorej sú uvedené alebo na plnenie ktorej sa využívajú. Po skončení zmluvy spracúvame tieto osobné údaje ešte počas premlčacej doby nárokov (spravidla 4 roky) na účely obhajovania, preukazovania a uplatňovania právnych nárokov, prípadne, ak sa počas takej doby začalo alebo hrozí konanie o nárokoch alebo povinnostiach Spoločnosti, tak až do skončenia takého konania a úplného vyriešenia všetkých nárokov. Osobné údaje na dokladoch a písomnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinná evidencia alebo archivácia, sa ďalej uchovávajú po dobu trvania doby archivácie alebo evidencie.

  Kategórie sprostredkovateľov1 či iných príjemcov údajov

  Osobné údaje poskytneme alebo sprístupníme orgánom verejnej správy, ak nám to ukladá zákon alebo ak došlo k incidentu. Ak to bude potrebné, poskytneme ich sprostredkovateľom a ďalším príjemcom, ktorými sú najmä naši právni, finanční alebo účtovní poradcovia na účely vyhodnotenia rizík, zastupovanie v konaní, prípadne spoločnosti vymáhajúce naše nároky.

  Námietka

  Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Práva si môžete emailom na data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

  Ďalšie Vaše práva

  Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 5 tejto informácie.

1 Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a na základe zmluvy s nami. Dbáme na ich prísny výber a záruky bezpečnosti.

F. Návštevník webu – informácie o cookies

Dotknuté osoby: Fyzické osoby – vlastníci a užívatelia počítačov a iných elektronických zariadení, pomocou ktorých pristupujú na webové stránky Skupiny PERSONALITY

https://www.personalityhr.com/

 

Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania

Pri návšteve našej webovej stránky sa môžu do vášho zariadenia ukladať malé súbory – cookies. Tieto slúžia buď na to, aby stránka správne a optimálne fungovala na vašom zariadení (tzv. nevyhnutné cookies) alebo na to, aby si Spoločnosť mohla robiť štatistické a analytické zisťovania o návštevníkoch stránky a ich správaní na stránke (tzv. dobrovoľné cookies).

Právnym základom je pre nevyhnutné cookies oprávnený záujem Spoločnosti na správnom fungovaní informačnej stránky. Pre dobrovoľné cookies je nimi súhlas udelený návštevníkom stránky.

Kategórie osobných údajov, podrobný účel, príjemcovia cookies (okrem Spoločnosti) a doby spracúvania pre cookies sú v tejto tabuľke

 

Znenie súhlasu:

Kliknutím na odkaz súhlasím udeľuje používateľ elektronického zariadenia prevádzkovateľom, skupine PERSONALITY, ktorú tvoria 1. Personality, s.r.o. so sídlom Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01, IČO 44 549 733, 2. Personality Leasing Services, s.r.o., so sídlom Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01, IČO: 45 275 742  a 3. Personality HR Consulting, s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 021 55 982 (ďalej spolu ako „skupina Personality“ alebo „my“) súhlas s tým, aby boli do jeho zariadenie uložené cookies, pomocou ktorých skupina Personality a iní príjemcovia uvedení v tabuľke nižšie získava a spracúva údaje na účely a na dobu uvedené v tabuľke nižšie. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, pre odvolanie súhlasu nás kontaktuje emailom na data@personalityhr.com alebo upravte nastavenia v svojom zariadení. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Neudelenie/odvolanie súhlasu:

Ak súhlas nechcete udeliť, kliknite na odkaz nastaviť cookies, kde budete mať možnosť nastaviť si ukladanie cookies individuálne. Pokiaľ ste už súhlas udelili, a chceli by ste ho odvolať, prosím kontaktujte nás emailom na adrese data@personalityhr.com

Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Práva si môžete emailom na data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Ďalšie Vaše práva

Máte aj ďalšie práva dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v časti 5 tejto informácie.

G. Iné dotknuté osoby

Pokiaľ nepatríte do žiadnej kategórie, alebo si nie ste istí, do ktorej patríte a zároveň máte za to, že spracúvame Vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás emailom na adrese data@personalityhr.com

 1. Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť emailom na adrese data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.

 1. Vaše ďalšie práva

Právo na prístup

Máte právo vedieť, aké údaje, na aké účely o Vás spracúvame a komu ich poskytujeme, ako aj ďalšie informácie (právo na prístup). Ak chcete tieto informácie alebo chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej adrese. Pred reakciou na Vašu žiadosť vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o Vašej žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci lehôt stanovených zákonom.

Právo na opravu, aktualizáciu

Pri poskytovaní údajov je Vašou zodpovednosťou zaistiť, že poskytnete pravdivé, presné a úplné informácie a že ich budete udržiavať aktuálne. Svoje osobné údaje môžete tiež aktualizovať, a to tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo žiadať, aby sme Vaše údaje opravili, ak sú nesprávne alebo doplnili, ak nie sú úplné. Nezabudnite pre taký prípad vo svojej prvotnej korešpondencii uviesť svoje meno, používateľské meno (ak ide o účet) a poštové smerovacie číslo, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o údaje, ktoré spracúvame pre účely poskytovania služieb; to nám pomôže ochrániť podrobnosti a preferencie, týkajúce sa Vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke, alebo v prípadoch, kedy naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich vy na uplatňovanie práv.

Právo na výmaz a právo na zabudnutie

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, najmä v prípadoch, keď uplynie doba alebo skončí účel, na ktorý sme ich spracúvali alebo je ich spracúvanie protizákonné, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.

Právo na prenosnosť

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Ak je to technicky možné, môžete žiadať, aby sme údaje priamo preniesli novému prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce.

Uplatnenie práv

Vaše práva si môžete uplatniť kedykoľvek e-mailom na adrese data@personalityhr.com , alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.

 1. Poskytovanie osobných údajov elektronicky osobami do 16 rokov

Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom našej webovej stránky, získajte povolenie svojho rodiča/zákonného zástupcu. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli osobné údaje, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich osobné údaje.

Získajte všetky informácie o TOP HEADS

STIAHNITE SI NAŠU PREZENTÁCIU